Thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành theo Quyết định Số 11/2008/QĐBGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục &Đào tạo; năm học 2019 – 2020, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường đã tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm và bữa ăn bán trú cho trên ...